ปณิธานของโรงเรียน

เต้นและเล่นอย่างมีชีวิตชีวา

Dance and Play with lively mood.

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

  • list-info-icon เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีและนาฏยศิลป์แก่ผู้ที่สนใจ
  • list-info-icon เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านดนตรีและนาฎยศิลป์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
  • list-info-icon เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออก
  • list-info-icon เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการแสดงด้านดนตรีหรือนาฎยศิลป์ตามความสามารถของตนเองในโอกาสต่างๆและนำไปสู่ต่อยอดการเรียนขั้นสูงหรือประกอบอาชีพได้

อาคารเรียน

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เปิดสอนเต้น ดนตรีและโยคะฟลาย สร้างและออกแบบเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับสอนเต้นและดนตรีโดยเฉพาะ ประกอบด้วยห้องเรียน 6 สตูดิโอ เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ จำนวน 1ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้องและขนาดเล็กอีก 2 ห้อง พื้นห้องสตูดิโอสำหรับเต้นของโรงเรียนเป็นพื้นไม้ยกระดับที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความปลอดภัยและสรีระที่ดีของผู้เรียนเต้นรำ ทุกสตูดิโอเป็นห้องเรียนถูกต้องตามมาตรฐานแต่ละประเภทการเรียน

ภายในโรงเรียนให้ความรู้สึกอบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของทุกท่าน มีการจัดสรรพื้นที่ไว้อย่างลงตัวเพื่อความสะดวกสบาย โถงกลางเป็นที่พักคอย มีโต๊ะ เก้าอี้และม้านั่งยาวไว้บริการเพียงพอต่อความต้องการ ผู้ปกครองสามารถมองเห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องจากที่นั่งพักคอยได้อย่างชัดเจน  มีห้องแต่งตัว ห้องน้ำ(แยกชาย หญิง) น้ำดื่มสะอาดฟรี จัดบริเวณสำหรับระบายสีไว้ให้แก่พี่น้องของผู้เรียน รวมถึงมีบริการจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ณ ร้านค้า วิแวซคาเฟ่ อีกด้วย

รอบรั้วโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านเฮือนพญาคำ เป็นหมู่บ้านที่สงบ สะอาดและปลอดภัย ใกล้โรงเรียนวารีเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนเอเชีย ถัดจากโรงเรียนมีร้านอาหารพื้นเมืองเสน่ห์คำแปง ร้านกาแฟ ตลาด89และร้านอาหารอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียน

ท่านสามารถจอดรถได้บริเวณหน้าโรงเรียน ริมถนนและลานจอดรถของโรงเรียน ซึ่งลานจอดรถของโรงเรียนนั้นจะอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ150 เมตร (มีป้ายบอกทาง) รองรับได้มากกว่า 30 คัน กว้างขวางและสะดวกสบาย

image2