News & Activities

image0-(1)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์ ดร. ขวัญแก้ว กิจเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เพื่อประกอบงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการด้านการเรียนการสอนนาฏยศิลป์ตะวันตกในประเทศไทย”

ขอขอบพระคุณอาจารย์แก้วที่ให้เกียรติวิแวซได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่สำคัญชิ้นนี้ค่ะ