News & Activities

image2

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะครูแผนกเต้นโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เข้าร่วมอบรมสัมมนาครูออนไลน์ หลักสูตรเต้นสำหรับเด็ก Come dance with me โดย สถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ