ครูปิ่นอัณณ์ชญาพัชร์  เชิญธงไชย

 

ประวัติด้านการศึกษา

  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ 12 ปี

ผลงานด้านการเต้นและประสบการณ์การทำงาน

  • ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นอาชีพ จากสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing จากประเทศออสเตรเลีย
  • ผ่านการเรียนและอบรมบัลเล่ต์หลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) ระดับชั้น Intermediate  Foundation
  • อดีตคุณครูสอนบัลเล่ต์ Ballet Center และโรงเรียนนาฎศิลป์แสงดาว มีประสบการณ์การสอนบัลเล่ต์เด็กเล็กมากว่า 15 ปี
  • ครูปิ่นเคยเป็นพนักงานโรงแรมอยู่หลายปี ปัจจุบันเปิดเกส์เฮ้าส์ของตัวเองชื่อ Sarabu ควบคู่ไปกับการสอนบัลเล่ต์