ครูจิ้กกุ่ง – ธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการแสดงศึกษาดนตรีและการสอนดนตรี

  • ศึกษาเปียโน จากสถาบันดนตรีเยาวชน วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • Trinity  Grade 6  จากสถาบัน Trinity  College  of  Music
  • บรรเลงเปียโนในคริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่
  • สอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวิแวซตั้งแต่ปี 2015 –ปัจจุบัน