ครูเวียง – สายพิณ ภู่วิจิตร

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการแสดงศึกษาโยคะและการสอนโยคะ

  • เริ่มฝึก ไอเยนกะโยคะ (Iyengar Yoga) และหยินโยคะ (Yin Yoga)   ตั้งแต่ปี 2005-ปัจจุบัน
  • สอนโยคะให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ตั้งแต่ปี 2014 –ปัจจุบัน
  • สอนโยคะฟลายที่โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ  ตั้งแต่ปี 2015 –ปัจจุบัน