News & Activities

image0

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซจัดอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนเปียโนแก่เด็กช่วงปฐมวัย ให้แก่คุณครูดนตรี อบรมโดย ครูเปีย ธาริณี กันจินะ

ทางโรงเรียนขอขอบคุณครูเปียที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่คุณครูทุกท่านเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการการเรียนการสอนต่อไปค่ะ