News & Activities

image0

เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ครอบครัววิแวซทุกท่าน .. พนักงานและคุณครูของโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซทุกคน เข้ารับการตรวจโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราชเวช เขียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563