News & Activities

image1 (1)

คุณครูและพนักงานของโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซเข้ารับการตรวจหาCovid-19 และผลการตรวจของทุกคนเป็นลบ คือไม่พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019