News & Activities

image

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้ ทางโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซใคร่ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ดังนี้

1. นักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดที่เดินทางไปกลับระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้อง”หยุด”พักการเรียนเพื่อรอดูอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะได้รับการรับรองจากแพทย์

2. หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีอาการป่วย หรือไม่สบาย ต้อง”หยุด”พักการเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ หรือจนกว่าจะได้รับการรับรองจากแพทย์

3. ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่และคุณครูประจำชั้นในการวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง ทุกชั้นเรียนและทุกวัน ไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสดังกล่าวจะคลี่คลาย

ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่หรือคุณครูตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงหรือเสี่ยงต่อการป่วยไข้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการให้หยุดเรียนและขอให้เดินทางกลับบ้านทันที

4.ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสบู่ล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ไว้ในห้องเรียนรวมถึงรอบบริเวณโรงเรียน โปรดล้างมือและรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด

ขอบพระคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

ด้วยรักและห่วงใยจากครอบครัววิแวซ