รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเต้นระดับประเทศและนานาชาติทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถรวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการเต้นและการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันไม่มุ่งเน้นให้นักเรียนชนะหรือได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ พัฒนาเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนต่อไป

Cover dance :

Contemporary dance :

Jazz dance :

Music :