News & Activities

image4 (2)

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ จัดอบรมแก่คณะครูและบุคลากร ในหัวข้อ “การฟังที่เชื่อมใจกับใจกับนักเรียน” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566