News & Activities

image2

ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนักเรียนเสมอ ….

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซเข้าร่วมอบรม เรื่อง EF การสร้างวินัยให้กับเด็ก โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ณ โรงเรียนพ่อแม่ จังหวัดเชียงราย