News & Activities

kids (3)

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ร่วมให้ความรู้ด้านการเต้นบัลเล่ต์และมอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่