News & Activities

Teacher Lin and Teacher Boom participated in workshop

ครูหลินและครูบุ๋มแห่งวิแวซ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมในการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2561