ครูหญิง – นางสาว วรนารี เซมู

ประวัติด้านการศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
  • ศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
  • Grade 2 Classical Ballet, Royal Academy of Dance, England
  • กำลังศึกษา ฝึกฝนและเรียนต่อด้านการเต้นกับโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ

ผลงานด้านเต้นและการสอนเต้น

  • สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพ   14พ.ค.61-30พ.ค62
  • ครูสอนบัลเล่ต์และสอนเต้นโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน