ครูเก็ต – กุลลดา กำแพงแก้ว

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี  สาขาวิทยุกระจายสียง คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการแสดงศึกษาดนตรีและการสอนดนตรี

  • Trinity  Grade 7  จากสถาบัน Trinity  College  of  Music
  • เริ่มสอนเปียโนที่สถาบันดนตรีต่างๆ ตั้งแต่ปี 2012–ปัจจุบัน