ครูเลวี – นารดา เหลาบับภา

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยดุริยศิลป์ เอกเปียโน มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการสอนดนตรี

  • สอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวิแวซตั้งแต่ปี 2015 –ปัจจุบัน
  • สอนวิชาเปียโนที่สถาบันดนตรีพายัพ ตั้งแต่ปี 2017–ปัจจุบัน