ครูรีนา – มนัสนันท์ โนจนานฤดม

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรี  จากคณะดุริยศิลป์  เอกเปียโน สาขา Music Education  มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการศึกษาดนตรี    

  • Trinity  Grade 7  จากสถาบัน Trinity  College  of  Music
  • Royal Grade 5 จากสถาบัน Royal Academy of Music

ผลงานด้านดนตรีและประวัติการสอนดนตรี

  • แข่งร้องเพลงประสานเสียง  World Choir Game 2012 Cincinnati Ohio  USA
  • ร้องเพลงประสานเสียงวง Payap Choir
  • สอนที่สถาบันดนตรีต่างๆ และโรงเรียนเอกชนต่างๆ  ตั้งแต่ปี 2009 – ปัจจุบัน