ครูแทน – นายสันติภาพ วิริโยทัย

ประวัติด้านการศึกษา

 • ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต(ปริญญาตรี) สาขาการแสดงดนตรี(ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง (2009)
 • ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาดนตรีคริสตจักร/ไวโอลิน มหาวิทยาลัย Bob Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา (2013)

ประวัติการศึกษาไวโอลิน

 • เรียนไวโอลินกับ อาจารย์สมชัย วัฒนาประสบณ์สุข (2003-2006), อาจารย์ทัศนา นาควัชระ (2006-2009), และ อาจารย์Kristin Figard (2011-2013)
 • เรียนไวโอลินแบบMaster Class กับ Francois Sochard, Alexander Sitkovetsky, Leo Phillip และ William Terwilliger

รางวัลและทุนการศึกษา

 • ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาการแสดงดนตรี จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง (2006-2009)
 • ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทุนภูมิพล (2008)

ประวัติการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี

 • เป็นสมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ(Bangkok Symphony Orchestra)และวงดนตรี  Bangkok  Pro Musica  ได้ร่วมแสดงกับวงดนตรีอาชีพทั้งสอง     วงเป็นประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สอนไวโอลิน Quintin Road Christian School และ Day Spring Bible College ประเทศสหรัฐอเมริกา(2009-2010)
 • เรียนเพิ่มเติมวิชา การสอนไวโอลินแบบSuzuki Violin Pedagogy ในมหาวิทยาลัยศิลปากร สอนโดย  อาจารย์ ออมพร โฆวินทะ
 • เรียนเพิ่มเติมวิชา การสอนไวโอลินระดับกลางและระดับสูง ในมหาวิทยาลัย Bob Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนโดย อ.Becca Grove (2012)
 • อาจารย์ประจำสาขาดนตรีคริสตจักร  มหาวิทยาลัยพายัพ (2014-ปัจจุบัน)