ครูแป้ง – ปริญญาพร รุ่งรัศมี

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกรดเฉลี่ย 3.82

ผลงาน และประวัติการทำงาน

  • ได้รับทุนการศึกษาจากและเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
  • เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันเปียโนของสถาบัน Yamaha ตั้งอายุ 7-12 ปี
  • นักดนตรีอิสระ บรรเลงเปียโนหลายที่ในเชียงใหม่และเคยเล่น Black up ให้ศิลปิน  บอยสเก๊าท์, ลิฟท์-ออย, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, เอ๊ะ จิรากร, ปู แบลคเฮด, นิตยา บุญสูงเนิน, เอก สุรเชษฐ์, ติ๊ก เพลย์กราว
  • ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว “ร้านอาหารคุณเล็ก สนามกอล์ฟลานนา” ควบคู่ไปกับการสอนเปียโน