News & Activities

Vivaz teachers

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้แก่นักเรียน โดยส่งคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง