News & Activities

certificate

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซไดัรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากฝ่ายการศึกษานอกระบบสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่